slide

Block Coding

Với khóa học Block Coding học sinh sẽ:

  • Hiểu thuật toán là gì, cách thức triển khai như các ứng dụng trên thiết bị kỹ thuật số và được thực thi bằng cách làm theo một chuỗi các hướng dẫn trong bài - Viết và chạy thử các câu lệnh đơn giản
  • Sử dụng lý luận hợp lý để dự đoán hành vi của các câu lệnh đơn giản
  • Thiết kế và viết các ứng dụng nhằm hoàn thành các mục tiêu cụ thể, bao gồm kiểm soát hoặc mô phỏng các hệ thống vật lý; giải quyết vấn đề bằng cách phân tách chúng thành các phần nhỏ hơn
  • Sử dụng chuỗi, lệnh lựa chọn và lặp lại trong các ứng dụng; làm việc với các biến và các kiểu dữ liệu đầu vào và đầu ra khác nhau; tạo dữ liệu đầu vào thích hợp và dự đoán kết quả đầu ra cho các ứng dụng chạy thử nghiệm
  • Sử dụng tư duy logic để giải thích cách thuật toán đơn giản hoạt động, để phát hiện và sửa các lỗi kỹ thuật trong thuật toán

Giáo trình khóa học Block Coding bao gồm